Wnioski

Składając sprawę do Komornika należy wypełnić wniosek egzekucyjny oraz załączyć do niego w oryginale tytuł wykonawczy zaopatrzony w klauzulę wykonalności.

Prawidłowo sformułowany wniosek o wszczęcie postępowania egzekucyjnego powinien określać strony postępowania wraz z miejscem ich zamieszkania, wysokość świadczenia które ma być spełnione oraz wskazywać sposoby egzekucji. Wniosek można przesłać za pośrednictwem poczty lub złożyć bezpośrednio w biurze podawczym kancelarii Komornika.

Chcąc przyśpieszyć egzekucję we wniosku należy wskazać jak najwięcej danych dotyczących dłużnika tj. nr: PESEL, NIP, REGON a w przypadku podmiotów zarejestrowanych w Krajowym Rejestrze Sądowym również numer KRS. Jeżeli wierzyciel zna miejsce pracy dłużnika, bank w którym dłużnik posiada rachunek lub inne składniki majątku do których można by skierować egzekucję należy również wskazać je we wniosku. W przypadku braku wiedzy o poszczególnych składnikach majątku dłużnika wierzyciel może zlecić komornikowi ich poszukiwanie.

Kierując egzekucję do nieruchomości należy określić dokładne miejsce jej położenia oraz wskazać numer Księgi Wieczystej.

Wnioski podstawowe

  1. Wniosek o wszczęcie egzekucji w sprawach cywilnych KM pobierz .pdf | pobierz .doc
  2. Wniosek o wszczęcie egzekucji w celu opróżnienia lokalu EKSMISJA pobierz .pdf | pobierz .doc
  3. Wniosek o wszczęcie egzekucji w sprawach cywilnych KM pobierz .pdf | pobierz .doc

Inna kategoria wniosków

  1. Wniosek o wszczęcie egzekucji w sprawach cywilnych KM pobierz .pdf | pobierz .doc
  2. Wniosek o wszczęcie egzekucji w celu opróżnienia lokalu EKSMISJA pobierz .pdf | pobierz .doc
  3. Wniosek o wszczęcie egzekucji w sprawach cywilnych KM pobierz .pdf | pobierz .doc